Skip to content

Regulamin imprez

REGULAMIN IMPREZ

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W LIBIĄŻU

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Libiążu, zwanej dalej Organizatorem
 2. Przez imprezę rozumie się wykład, szkolenie, wszelkie wydarzenia kulturalne, edukacyjne i rozrywkowe, spotkania i kursy organizowane
  i współorganizowane przez Organizatora.
 3. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 r.ż. w trakcie imprezy ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych  nauczyciele, wychowawcy przedszkoli lub inni opiekunowie grupy.
 4. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

II. Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.
 2. Inne formy zgłoszeń możliwe są po uzgodnieniu z Organizatorem.
 3. W przypadku, gdy liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

III. Zmiana terminu i programu imprezy

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie imprez oraz terminów ich organizacji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych
  w zawiadomieniu o odwołaniu.
 3. Informacja dotycząca odwołania imprezy oraz ewentualnym wyznaczeniu nowego terminu zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń w bibliotece, stronie www biblioteki lub kierowana bezpośrednio do Uczestnika na adres e-mail lub telefon wskazany w zgłoszeniu.

IV. Opłaty za imprezy i warunki płatności

Imprezy są bezpłatne.

V. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika mogą być przetwarzane przez Organizatora w celach promocyjnych oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, zgodnie z klauzulą informacyjną.
 2. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
 4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych –
  w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych
  w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich,
  z zastrzeżeniem, że podmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia,
  w szczególności prawo do wynagrodzenia.

VI. Odpowiedzialność

 1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatora i prowadzącego spotkanie.
 2. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

VII. Zmiany

Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie, stałe lub tymczasowe, zostaną opublikowane na stronie: www.mbp.libiaz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu.

Zarządzenie nr 9/2022

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu

z dnia  1 marca 2022 r.

w sprawie: zasad bezpieczeństwa imprez kulturalnych i edukacyjnych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Libiążu.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (t.j. Dz.U. 2020 poz. 194)

Zarządzam:

§1

Wprowadzam do stosowania zasady bezpieczeństwa organizacji imprez kulturalnych i edukacyjnych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Libiążu:

 • Przy wejściu na wydarzenie uczestnicy proszeni są o dezynfekcję rąk. Dozowniki z płynem dezynfekującym dostępne będą przy wejściu.
 • Pomieszczenia zamknięte, w których odbywają się imprezy są regularnie wietrzone, sprzątane, a powierzchnie wspólne, z którymi stykają się uczestnicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty – dezynfekowane.
 • Na miejscu wydarzenia rozmieszczone są środki do dezynfekcji oraz tablice informacyjne przypominające o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu.

§2

W Regulaminie Imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 30/2020 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu z dnia 21 sierpnia 2020 r.  wprowadzam rozdziały VII i VIII, które otrzymują brzmienie:

„VII. Zasady uczestnictwa w imprezie:

Udział widzów w imprezie jest dopuszczalny pod warunkiem:
– samodzielnego zaopatrzenia się i używania podczas imprez zamkniętych maseczki zakrywającej nos i usta,
– obowiązkowej dezynfekcji dłoni przy wejściu do obiektu lub na teren imprezy,
– zachowania odpowiedniego dystansu społecznego,
– braku objawów choroby, takich jak: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności etc.

VIII. Zmiany

Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie, stałe lub tymczasowe, zostaną opublikowane na stronie: www.mbp.libiaz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu”.

§3

Tracą moc:
– Zarządzenie nr 31/2020 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu z dnia 27 sierpnia 2020r.,
– Zarządzenie nr 32/2020 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu z dnia 27 sierpnia 2020 r.

§4

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi działu udostępniania, gromadzenia i opracowania zbiorów.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.