Skip to content

Regulamin imprez

REGULAMIN IMPREZ

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W LIBIĄŻU

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Libiążu, zwanej dalej Organizatorem
 2. Przez imprezę rozumie się wykład, szkolenie, wszelkie wydarzenia kulturalne, edukacyjne i rozrywkowe, spotkania i kursy organizowane i współorganizowane przez Organizatora.
 3. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 r.ż. w trakcie imprezy ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych  nauczyciele, wychowawcy przedszkoli lub inni opiekunowie grupy.
 4. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

II. Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.
 2. Inne formy zgłoszeń możliwe są po uzgodnieniu z Organizatorem.
 3. W przypadku, gdy liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

III. Zmiana terminu i programu imprezy

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie imprez oraz terminów ich organizacji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
 3. Informacja dotycząca odwołania imprezy oraz ewentualnym wyznaczeniu nowego terminu zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń w bibliotece, stronie www biblioteki lub kierowana bezpośrednio do Uczestnika na adres e-mail lub telefon wskazany w zgłoszeniu.

IV. Opłaty za imprezy i warunki płatności

Imprezy są bezpłatne.

V. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika mogą być przetwarzane przez Organizatora w celach promocyjnych oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, zgodnie z klauzulą informacyjną.
 2. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
 4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych – w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych  w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich,
  z zastrzeżeniem, że podmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

VI. Odpowiedzialność

 1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatora i prowadzącego spotkanie.
 2. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

VII. Zmiany

Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie, stałe lub tymczasowe, zostaną opublikowane na stronie: www.mbp.libiaz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu.

 

Zarządzenie nr 31/2020

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu

z dnia  27.08.2020 r.

 

w sprawie: zmian do Regulaminu Imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu, obowiązujących w okresie Epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (t.j. Dz.U. 2020 poz. 194)

Zarządzam:

§1

Do Regulaminu Imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 30/2020 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu z dnia 21 sierpnia 2020 r. wprowadzam rozdziały VIII i IX o treści:

„VIII. Zasady uczestnictwa w imprezie

 1. Udział widzów w imprezie jest dopuszczalny pod warunkiem:
  – samodzielnego zaopatrzenia się i używania podczas imprezy maseczki lub przyłbicy zakrywającej nos i usta,
  – obowiązkowej dezynfekcji dłoni przy wejściu do obiektu lub na teren imprezy,
  – zachowania odpowiedniego dystansu społecznego,
  – braku objawów choroby, takich jak: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności etc.
  2. Uczestnik imprezy odbywającej się w pomieszczeniach Organizatora zobowiązany jest do złożenia pisemnego OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA dotyczącego zagrożenia zarażeniem wirusem COVID – przed rozpoczęciem imprezy (załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia).
  3. Brak wyżej wskazanego oświadczenia jest jednoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie.

IX. Zasady organizacji widowni

 1. Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Libiążu jest ograniczona i zależy od powierzchni miejsca, w którym odbywa się dane wydarzenie na podstawie „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” opracowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Główny Inspektorat Sanitarny.
  2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wymagań Organizatora, umożliwiających zachowanie dystansu społecznego.
  3. Podczas wydarzeń plenerowych wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na dystans społeczny”.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi działu udostępniania, gromadzenia i opracowania zbiorów.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Załącznik do Zarządzenia nr 31/2020
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu
z dnia 27.08.2020 r.

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem COVID

               

 1. Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy:
 • nie jestem osobą  zakażoną  COVID (obecnie  nie  występują  u  mnie  ani  moich domowników oraz nie występowały w ciągu ostatnich dwóch  tygodni  objawy  infekcji m.in. gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła),
 • nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym,
 • w ostatnich 14 dniach nie miałem/am kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną o zakażenie COVID lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem epidemiologicznym.
 1. Oświadczam, że zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem COVID obowiązujące w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Libiążu.
 2. Oświadczenie składam w związku z udziałem w organizowanym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Libiążu wydarzeniu ………………………………………………………………………….
 1. Zobowiązuję się również do przekazania informacji, gdyby w trakcie wydarzenia lub okresie bezpośrednio po wydarzeniu pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem/łam się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

 

……………………………………..                     …………………………………….             

imię i nazwisko- CZYTELNIE                 data i własnoręczny podpis

………………………………………………………………

Numer telefonu

 

Klauzula informacyjna – COVID – 19

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu, ul. Górnicza 11
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem email: nedzaodo@interia.pl
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapobiegania rozpowszechniania się wirusa COVID – 19
  w okresie do dnia odwołania pandemii COVID – 19.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: na podstawie obowiązujących aktów prawnych związanych z epidemią COVID 19, w związku z art. 6, ust.1 lit.d (ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej) i  9 ust. 1 lit. i RODO (interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego w zakresie ochrony przed zakażeniami).
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa:

– Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Województwa Małopolskiego  w Chrzanowie ul. Grzybowa 7,

– Starostwo Powiatowe w Chrzanowie  ul. Partyzantów 2,

– Urząd Miejski w Libiąż ul. Działkowa 1.

6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu, tj. nie dłużej niż 30 dni.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją nie podania przez danych osobowych wymaganych przez Administratora będzie brak możliwości uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym.