Skip to content

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie w sprawie dostępności
Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.mbp.libiaz.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2020-05-15.

Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-08.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre zdjęcia opublikowane na stronie nie posiadają opisów alternatywnych,
  • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków (h1-h6).

Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, m.in.:

  • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie,
  • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB,
  • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem,
  • możliwość zwiększenia odstępu pomiędzy tekstami,
  • możliwość czytania treści strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-15

Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze standardami WCAG oraz narzędzi sprawdzających treść i samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Kajfasz; mbp@libiaz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 326277577. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego
32-590 Libiąż ul. Górnicza 11

tel./fax 326277577

e-mail: mbp@libiaz.pl

Osobą odpowiedzialną za działania związane z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami jest Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu: dyrektor@mbp.libiaz.pl

Dostępność architektoniczna

Użytkownicy MBP w Libiążu obsługiwani są w czterech lokalizacjach:

1. Biblioteka Główna w Libiążu – lokal przy ul. Górniczej 11 /parter i przyziemie/
Wejście do lokalu biblioteki możliwe schodami wejściem głównym lub wejściem bocznym z poziomu ulicy; do przyziemia można się dostać schodami z parteru lub z zewnątrz z poziomu ulicy. Wypożyczalnie, czytelnie, sala konferencyjna, biuro opracowania zbiorów oraz całe przyziemie nie wymagają pokonywania dodatkowych przeszkód architektonicznych. Dojście do sekretariatu, księgowości i biura dyrektora wymagają pokonania schodów. Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem. Korytarz na parterze- kontrastowy pas na ścianie wskazujący ciąg komunikacyjny. Zapewnienie wstępu do budynku osobie z psem asystującym. 

2. Lokal Filii nr 1 w Żarkach, ul. Klubowa 6
Wejście do budynku, a także do lokalu zajmowanego przez Filię z poziomu ulicy. Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością przed budynkiem. 

3. Lokal Filii nr 2 w Libiążu, ul. Pl. Zwycięstwa 2
Wejście do budynku i lokalu Filii wymaga pokonania schodów. Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością przed budynkiem. 

4. Lokal Filii nr 3 w Gromcu, ul. Pl. Traugutta 1
Podjazd do wejścia do lokalu.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna
W Bibliotece oraz Filiach brak pętli indukcyjnych.

Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.