Skip to content

Regulamin Biblioteki

REGULAMIN
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu

 

I. Przepisy ogólne.

§1

 1. Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu określa zasady i warunki korzystania
  z biblioteki.
 2. Ilekroć w dalszej części mowa jest o:
  – Regulaminie – oznacza to Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu,
  – Bibliotece – oznacza to Miejską Bibliotekę Publiczną w Libiążu, tj. Bibliotekę Główną w Libiążu, Filię nr 1 w Żarkach, Filię nr 2 w Libiążu oraz Filię nr 3 w Gromcu,
  – agendach – dotyczy to: Wypożyczalni dla dorosłych, Wypożyczalni dla dzieci i młodzieży, Czytelni, Czytelni internetowej działających w Bibliotece Głównej w Libiążu,
  – Użytkowniku – oznacza to osobę zapisaną do biblioteki i posiadającą kartę biblioteczną.

§ 2

 1. Usługi świadczone przez Bibliotekę są ogólnodostępne i bezpłatne, z wyjątkami przewidzianymi Regulaminem.
 2. Zbiory biblioteczne są udostępniane prezencyjnie w Czytelni oraz poprzez wypożyczenia indywidualne na zewnątrz.
 3. Ze zbiorów udostępnianych prezencyjnie w Czytelni można korzystać wyłącznie na terenie Biblioteki.
 4. Z oprogramowania, zbiorów cyfrowych i baz danych można korzystać na wyznaczonych stanowiskach komputerowych.

II. Warunki korzystania z Biblioteki.

§ 3

 1. Przy zapisie do biblioteki Użytkownik jest zobowiązany:

– okazać dokument tożsamości z nr PESEL,

– zapoznać się z Regulaminem i podpisać kartę zobowiązania.

 1. Złożenie podpisu jest równoznaczne z:

– zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminu,

– wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę w ramach uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000),

– przyjęciem odpowiedzialności za stan i terminowy zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych.

 1. Po dokonaniu zapisu Użytkownik otrzymuje bezpłatnie kartę biblioteczną, która upoważnia do korzystania ze zbiorów we wszystkich agendach i filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu.
 2. W przypadku utraty karty bibliotecznej, Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Bibliotece. Za wydanie nowej karty Biblioteka pobiera opłatę w wysokości określonej w Cenniku usług i opłat.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane do Biblioteki na podstawie legitymacji szkolnej lub tymczasowego dowodu tożsamości oraz pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego, po okazaniu przez niego dowodu tożsamości.
 4. Bez podania danych osobowych nie można korzystać z usług Biblioteki.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do każdorazowego zgłaszania faktu zmiany danych osobowych.
 6. Biblioteka może usunąć konto Czytelnika, które nie jest aktywne.
 7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z posługiwania się kartą biblioteczną przez osoby nieuprawnione, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.

III. Wypożyczanie zbiorów na zewnątrz.

§ 4

 1. Ilość wypożyczonych zbiorów w jednej agendzie i Filii określona zostaje na 5 woluminów.
 2. Osoby spoza powiatu chrzanowskiego mogą wypożyczyć maksymalnie 3 woluminy.
 3. W wyjątkowych sytuacjach limit wypożyczeń może zostać zwiększony do 15 woluminów, ale nie więcej niż 25 woluminów łącznie we wszystkich agendach i Filiach.
 4. Materiały wypożyczane są na okres 35 dni.
 5. Zbiory audiowizualne, lektury oraz pozycje szczególnie popularne wypożyczane są na okres 2 tygodni.
 6. Użytkownik wypożycza materiały osobiście, okazując każdorazowo kartę biblioteczną lub wyjątkowo dokument potwierdzający tożsamość.
 7. Termin zwrotu wypożyczonych materiałów może zostać przesunięty, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Użytkowników. Prolongaty można dokonać:
 • u dyżurnego bibliotekarza,
 • telefonicznie,
 • za pośrednictwem internetowego konta Użytkownika,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 1. Wypożyczone materiały biblioteczne można prolongować dwa razy. Za pośrednictwem internetowego konta Użytkownika tylko jeden raz. Nie można prolongować pozycji zamówionych przez innych Użytkowników.
 2. Termin zwrotu wypożyczonych materiałów wypadający na dzień zamknięcia Biblioteki przesuwany jest automatycznie na pierwszy dzień roboczy przypadający po tym terminie.

§ 5

 1. Użytkownicy mają możliwość zamawiania oraz rezerwowania materiałów bibliotecznych:
 • rezerwacja – dotyczy konkretnego egzemplarza dostępnego w danym momencie
  w Bibliotece:

– rezerwacje są realizowane najpóźniej następnego dnia,

– zarezerwowane zbiory należy odebrać w ciągu 5 dni od powiadomienia;

 • zamówienie – dotyczy zbiorów wypożyczonych przez innego Użytkownika:

– Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania Biblioteki o rezygnacji z zamówienia (osobiście, telefonicznie lub e-mailowo).

 1. Czytelnik korzystający z katalogu online, zamawia bądź rezerwuje materiały po zalogowaniu się w systemie.
 2. Rezerwacji lub zamówienia można także dokonać osobiście lub telefonicznie, podając nazwisko autora i tytuł książki.
 3. Maksymalnie można zarezerwować bądź zamówić 5 woluminów.
 4. Nie rezerwuje się materiałów przeznaczonych do korzystania na miejscu.

IV. Udostępnianie zbiorów na miejscu.

§ 6

 1. Użytkownik korzystający ze zbiorów udostępnianych na miejscu zobowiązany jest do okazania dyżurnemu bibliotekarzowi ważnej karty bibliotecznej.
 2. Wybrane przez Użytkownika materiały biblioteczne muszą zostać zarejestrowane przez bibliotekarza.
 3. Wnoszone do Czytelni materiały własne należy zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi.
 4. Zbiory Czytelni można wypożyczać na zewnątrz wyjątkowo na okres nie dłuższy niż 3 dni.

V. Przetrzymywanie zbiorów. Postępowanie związane z dochodzeniem należności.

§ 7

 1. Za przetrzymywanie wypożyczonych zbiorów ponad określony termin Biblioteka pobiera opłatę od jednego woluminu za każdy dzień zwłoki w wysokości ustalonej w Cenniku usług i opłat.
 2. Opłata, o której mowa w ust. 1 może być, po zwrocie wypożyczonych materiałów, zamieniona na ekwiwalent książkowy.
 3. Użytkownik, do którego Biblioteka kieruje upomnienia pokrywa koszty wszystkich upomnień zgodnie z Cennikiem usług i opłat.
 4. Po upływie terminu zwrotu książek konto Użytkownika zostaje zablokowane do chwili uregulowania należności wobec Biblioteki.
 5. Odpowiedzialność za należności niepełnoletnich Użytkowników ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni – osoby poręczające.
 6. Osoba poręczająca, która ma nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki nie może korzystać z konta niepełnoletniego dziecka.
 7. Użytkownik ma możliwość wpłaty należności gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na konto Biblioteki.
 8. Użytkownikowi, do którego Biblioteka skieruje dwa upomnienia i mimo to nie zwraca materiałów bibliotecznych oraz nie reguluje należnych opłat, wysyłane jest wezwanie przedsądowe.
 9. Po wysłaniu wezwania przedsądowego, opłata o której mowa w ust. 1 nie może już być, po zwrocie wypożyczonych materiałów, zamieniona na ekwiwalent książkowy.
 10. Jeżeli Użytkownik, mimo wysłanych upomnień nie zwraca materiałów bibliotecznych lub nie ureguluje należnych opłat, Biblioteka może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 11. Po rozpoczęciu postępowania sądowego Biblioteka dochodzi swoich należności w łącznej kwocie, na którą składają się: wartość niezwróconych zbiorów, naliczone opłaty z tytułu nieterminowego zwrotu, odsetki ustawowe za opóźnienie, koszty postępowania sądowego.
 12. Wartość zbiorów wyliczana jest na podstawie aktualnych cen rynkowych.
 13. Opłata z tytułu przetrzymywania zbiorów bibliotecznych nie jest naliczana za czas zamknięcia agendy lub filii, z której materiały zostały wypożyczone.
 14. Biblioteka nie ma obowiązku informowania o mijającym terminie zwrotu wypożyczonych książek.

VI. Korzystanie ze stanowisk komputerowych.

§ 8

 1. Dostęp do sieci Internet na stanowiskach znajdujących się w Bibliotece służy zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i naukowych Użytkowników.
 2. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody od dyżurnego bibliotekarza
  i okazaniu ważnej karty bibliotecznej.
 3. Użytkownicy korzystający z Internetu nie mogą instalować na dyskach twardych jakichkolwiek danych, uruchamiać gier komputerowych, korzystać z serwerów CHAT
  i innych mających wyłącznie rozrywkowy charakter bez zgody dyżurnego bibliotekarza.
 4. Niedozwolone jest podejmowanie działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputerów, dezorganizację sieci komputerowej, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania, a także przeglądanie, publikowanie stron www i/lub korzystanie z materiałów własnych zawierających treści nieobyczajne oraz sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego.
 5. Czas pracy przy komputerze jest ograniczony. Jednorazowa sesja wynosi 1 godzinę, jednak może być przedłużona, jeśli nie ma innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera.
 6. Praca na komputerach należących do Biblioteki jest rejestrowana. Rejestrowane są personalia osób korzystających oraz czas korzystania.
 7. Komputery należące do Biblioteki nie mogą być wykorzystywane do pracy zarobkowej.
 8. Użytkownik korzystający ze sprzętu komputerowego Biblioteki ponosi odpowiedzialność za własne prace na nim wykonywane. Dane pozostawione na twardym dysku mogą zostać utracone, jeśli Użytkownik nie zapisze ich przed ukończeniem sesji na własnym nośniku.
 9. Po zakończeniu pracy przy komputerze Użytkownik jest zobowiązany usunąć swoje materiały, szczególnie te zawierające dane osobowe.
 10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dokumenty, pliki, itp. materiały z danymi osobowymi pozostawionymi przez Użytkowników w komputerach (na Pulpicie, w folderze Pobrane itp.), do których mogą mieć dostęp inni Użytkownicy.
 11. Dokumenty, pliki i inne dane pozostawione w komputerach są systematycznie usuwane przez bibliotekarza.
 12. W przypadku „zawieszenia” pracy komputera należy powiadomić o tym bibliotekarza, bez podejmowania prób jego naprawy.
 13. Za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego posługiwania się sprzętem komputerowym odpowiada Użytkownik.

VII. Korzystanie z urządzeń.

§ 9

 1. W Bibliotece istnieje możliwość korzystania z konsoli do gier, gier planszowych, czytników ebooków oraz tabletów.
 2. Z urządzeń i gier korzysta się za zgodą bibliotekarza.
 3. Zgłaszający się zobowiązany jest zostawić kartę biblioteczną u dyżurnego bibliotekarza. Kartę odbiera się po zakończeniu korzystania z urządzenia lub gry i sprawdzenia jego stanu.
 4. Urządzenie lub gra udostępniane są na 30 minut. Istnieje możliwość przedłużenie tego czasu za zgodą bibliotekarza.
 5. Bibliotekarz ma możliwość interwencji i przerwania korzystania z urządzeń Użytkownikom nie przestrzegającym Regulaminu.

§ 10

 1. Biblioteka udostępnia urządzenia służące do odtwarzania cyfrowej książki mówionej – Czytak Plus oraz Czytak NPN3.
 2. Czytelnik może wypożyczyć jedno urządzenie na okres 4 tygodni, z możliwością przedłużenia w przypadku braku kolejnych użytkowników.
 3. Czytak jest wyposażony w kartę pamięci, na którą bibliotekarz zgrywa wybrane tytuły z katalogu książek udostępnionych przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”. Jednorazowo można zgrać 5 tytułów.
 4. Warunkiem skorzystania z oferty jest podpisanie stosownego oświadczenia oraz formularza użyczenia Czytaka.
 5. Z chwilą wypożyczenia urządzenia Czytelnik staje się za nie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w wyznaczonym terminie i w stanie, w jakim go wypożyczył.
 6. W przypadku uszkodzenia Czytaka, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy. W przypadku całkowitego zniszczenia lub zgubienia urządzenia, Czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.

VIII. Poszanowanie zbiorów i sprzętu bibliotecznego.

§ 11

 1. Użytkownik ma obowiązek szanować powierzone mu materiały biblioteczne i sprzęt będący własnością Biblioteki.
 2. Użytkownik powinien zwracać uwagę na materiał przed jego wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi, w przeciwnym razie przyjmuje się, że materiał nie był uszkodzony przed udostępnieniem.
 3. Należy poinformować dyżurnego bibliotekarza o wszystkich dostrzeżonych uszkodzeniach sprzętu, systemu i oprogramowania.
 4. W razie zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia materiału Użytkownik zobowiązany jest do jego odkupienia. Jeżeli jest to niemożliwe, należy uiścić opłatę w wysokości jego wartości rynkowej.
 5. W przypadku zagubienia części wydawnictwa wielotomowego, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości równej wartości całego wydawnictwa.
 6. Użytkownik nie nabywa prawa własności do dzieła uszkodzonego.
 7. Za zgodą bibliotekarza, można zamiast materiału zagubionego przekazać inny tej samej wartości, o ile będzie dla Biblioteki użyteczny.
 8. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu Użytkownik wnosi odszkodowanie w wysokości ustalonej przez Bibliotekę.

IX. Wypożyczenia międzybiblioteczne.

§ 12

 1. Użytkownicy mają możliwość, za pośrednictwem usługi wypożyczeń międzybibliotecznych, sprowadzenia potrzebnych im materiałów, jeśli nie ma ich w zbiorach Biblioteki.
 2. Biblioteka sprowadza potrzebne materiały na koszt Użytkownika, pobierając opłatę zgodnie z Cennikiem usług i opłat.
 3. Użytkownik składa zamówienie osobiście w Wypożyczalni dla dorosłych, podając opis bibliograficzny zawierający:
 • dla wydawnictw zwartych – nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania,
 • dla wydawnictw ciągłych – tytuł, miejsce wydania, tom, rocznik, rok wydania, numer zeszytu, strony, autora i tytuł artykułu.
 1. Termin korzystania ze sprowadzonych materiałów oraz możliwość prolongaty określa się zgodnie z wymaganiami biblioteki wypożyczającej.
 2. Kserokopie materiałów z innych bibliotek wykonane na koszt zamawiającego stają się jego własnością.
 3. Na zamówienie innych bibliotek, kserokopie i skanowanie materiałów własnych do 10 stron Biblioteka wykonuje nieodpłatnie.

X. Reprodukowanie materiałów bibliotecznych.

§ 13

 1. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania materiałów bibliotecznych.
 2. Zbiory Biblioteki dla potrzeb jej Użytkowników, wypożyczeń międzybibliotecznych oraz na użytek własny, mogą być reprodukowane jedynie na terenie Biblioteki.

XI. Opłaty za usługi biblioteczne.

§ 14

 1. Opłaty za usługi pobierane są zgodnie z Cennikiem usług i opłat regulaminowych stanowiącym Załącznik do Regulaminu.
 2. Opłaty pobiera się za:
 • wydruki,
 • kopiowanie materiałów,
 • wykonanie kopii z materiałów metodą cyfrową.
 1. Wpłaty przyjmowane są przez bibliotekarzy. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zapłaty.

XII. Postanowienia końcowe.

§ 15

 1. Osoby korzystające z usług Biblioteki zobowiązane są do zachowania ciszy i porządku
  w agendach, z których korzystają.
 2. Zabrania się:
 • spożywania napojów i posiłków w czytelniach i wypożyczalniach,
 • wprowadzania zwierząt na teren Biblioteki (z wyjątkiem psów przewodników),
 • palenia papierosów, e-papierosów, spożywania napojów alkoholowych i zażywania substancji odurzających na terenie Biblioteki,
 • przebywania na terenie Biblioteki pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 1. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez nadzoru.
 2. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi pracownicy Biblioteki mają prawo do interwencji.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności ewakuacji osób przebywających w Bibliotece lub zaistnienia innych sytuacji powodujących zagrożenie życia i zdrowia należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez pracowników Biblioteki.

§ 16

Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie Biblioteki tylko pod opieką rodziców lub opiekunów, z wyjątkiem zajęć organizowanych przez bibliotekarzy dla tej grupy dzieci.

§ 17

Użytkownik niestosujący się do przepisów Regulaminu lub zachowujący się nieodpowiednio, może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki na wniosek pracownika. Od tej decyzji przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Biblioteki.

§ 18

Skargi i wnioski należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie Biblioteki.

§ 19

W sprawach nieobjętych Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

§ 20

Przepisy zawarte w Regulaminie obowiązują we wszystkich agendach Biblioteki Głównej oraz Filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu.

Załącznik

 

Cennik usług i opłat  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu

RODZAJ USŁUGI

OPŁATA

Kserokopia czarno – biała (format A4)

0,30 zł za 1 stronę

Kserokopia czarno – biała (format A4) – powyżej 100 szt.

0,20 zł za 1 stronę

Kserokopia czarno – biała (format A3)

0,60 zł za 1 stronę

Kserokopia czarno – biała (format A3) – powyżej 100 szt.

0,40zł za 1 stronę

Kserokopia kolorowa, wydruk kolorowy (format A4)

tekst kolor

1,00 zł/1 strona

grafika, zdjęcia, rysunki

2,00 zł/1 strona

Kserokopia kolorowa, wydruk kolorowy (format A3)

tekst kolor

2,00 zł/1 strona

grafika, zdjęcia, rysunki

4,00 zł/1 strona

Wydruk czarno – biały (format A4)

0,50 zł za 1 stronę

Wydruk czarno – biały (format A3)

1,00 zł za 1 stronę

Skanowanie materiałów bibliotecznych i własnych czytelnika

w ilości do 10 skanów

bezpłatnie

w ilości powyżej 10 skanów

0,50 zł/1 skan

Wypożyczenia międzybiblioteczne

15,00 zł za 1 książkę
0,50 zł za skan
0,30 zł za 1 stronę kserokopii

RODZAJ OPŁATY

OPŁATA

Wydanie nowej karty bibliotecznej

10,00 zł

Upomnienia

Opłata jak za list polecony
zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej

Opłata za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych

0,05 zł / 1 wolumin / 1 dzień zwłoki

Zniszczenie, uszkodzenie,
utrata materiałów bibliotecznych

Należność szacowana wg wartości szkody
nie mniej niż aktualna wartość rynkowa materiału