Skip to content

Klauzula informacyjna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest:Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu, ul. Górnicza 11, 32-590 Libiąż

2) Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych –Pani Aneta Nędza, z którą można skontaktować się poprzez e-mail: nedzaodo@interia.pl
w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– realizacji zadań wynikających ze statutu Biblioteki zgodnie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c,  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.,

– dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4) Pani­/Pana dane oso­bowe będą prze­twa­rzane przez okres nie­zbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi. Okres prze­twa­rza­nia może zostać każ­do­ra­zowo prze­dłu­żony o okres przedaw­nie­nia rosz­czeń, jeżeli prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych będzie nie­zbędne dla docho­dze­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń lub obrony przed takimi rosz­cze­niami przez Bibliotekę. Po tym okre­sie Pani­/Pana dane oso­bowe będą prze­twa­rzane jedy­nie w zakre­sie i przez okres wyni­ka­jący z prze­pi­sów prawa, w szcze­gól­no­ści prze­pi­sów o rachun­ko­wo­ści. Dane prze­twa­rzane w opar­ciu o wyra­żoną zgodę będą prze­twa­rzane do czasu jej wyco­fa­nia, jed­nak nie dłu­żej niż przez czas nie­zbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi.

5) Pani/Panadane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

– dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Biblioteki,

– operatorzy pocztowi i kurierzy,

– banki w zakresie realizacji płatności,

– podmioty świadczące na rzecz Biblioteki usługi niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usługi,

– organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Bibliotekę w celu zawarcia i wykonania umowy lub świadczenia usługi, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne.Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez Bibliotekę jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy lub świadczenia usługi.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych –Pani Aneta Nędza e-mail: nedzaodo@interia.pl